پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
 

 آرشیو معرفی کتاب

 
  
  
  
معرفی
  
گردآوری و تدوین معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
بافت کالبدی در برخی از روستاهای کشور به دلیل ویژگی های خاص معماری، تاریخی و فرهنگی به عنوان میراثی ارزشمند و به جای مانده از نیاکان ما به شمار می رود که حفط و نگهداری آنها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. سیما و بافت کالبدی روستاهای ایران با نفوذ و ورود تکنولوژی و فرهنگ شهری و همزمان با آن تنزل ارزشهای فرهنگی و بومی نزد ساکنین، روز به روز دستخوش تخریب و تغییرات اساسی قرار گرفتند.